Aydınlatma Metni

Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ÇERÇEVESİNDE AYDINLATMA METNİ

VERİ SORUMLUSUNA İLİŞKİN BİLGİLER

Veri Sorumlusu

TEKNOPOMP TEKNOLOJİK POMPA ve HİDROFOR SİSTEMLERİ TİCARET ve SANAYİ LTD. ŞTİ.

Adresi

Ramazanoğlu Mah. Öğrenci Sk. No: 30 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL   

Tic. Sic

558464/506046

İletişim Bilgileri

Tel:+90 216 378 35 55 (Pbx)   Faks: +90 216 378 85 77

Sayın Ziyaretçilerimiz

TEKNOPOMP TEKNOLOJİK POMPA ve HİDROFOR SİSTEMLERİ TİCARET ve SANAYİ LTD. ŞTİ. (“TEKNOPOMP”) şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkeleri çerçevesinde faaliyet gösteren sektörünün öncü kuruluşu olarak, sizlerin gizliliğinize saygı duymakta ve veri güvenliğinize önem vermektedir. 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) ve ilgili mevzuat gereğince Kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceği, kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi, Kanun’un 11. Maddesinde sayılan diğer haklarınız hakkında sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak amacıyla işbu metin hazırlanmıştır. 

 1. Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları 

Kanun kapsamında, bu sitedeki iletişim formu aracılığıyla paylaşmış olduğunuz ad-soyad, elektronik posta adresiniz, iş ve/veya ev adresiniz, GSM Numaranız, telefon numaranız, IP adresleriniz vb veriler 6698 sayılı kanun uyarınca Kişisel veri olarak kabul edilmektedir. 

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile kişisel verilerinizin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem kastedilmektedir.

Bu kapsamda;

 • TEKNOPOMP tarafından yürütülen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • TEKNOPOMP Operasyonel, Ticari ve İş Stratejilerinin Planlanması ve İcrası,
 • TEKNOPOMP tarafından sunulan hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi – TEKNOPOMP insan kaynakları, Satış ve Pazarlama politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi,
 • TEKNOPOMP tarafından üretilen ürünlerin ve hizmetlerinin ilgili kişilerin beğenisine sunulması, önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası
 • TEKNOPOMP’un ve TEKNOPOMP’la iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi
 • TEKNOPOMP’un kanundan kaynaklanan yükümlülüklerinin ifası ve Kamu kurumlarının kanunlardan kaynaklanan taleplerinin yerine getirilmesi

 amaçlarını gerçekleştirilmek için işlenmektedir.  

TEKNOPOMP, işbu sitede siz ziyaretçilerimiz tarafından paylaşılan kişisel verileri talebiniz ve rıza vermeniz durumunda 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’una uygun olarak  tanıtım, pazarlama, telefon, kısa mesaj ve elektronik posta ile sizlere ulaşılmasına; iletişim adresleriniz üzerinden telefon çağrı merkezi faks otomatik arama makineleri akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta kısa mesaj hizmeti gibi yollarla ticari amaçlarla veri, ses ve görüntü içerikli ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla Kanun’a uygun olarak Kanun’un gerektirdiği idari ve teknik tedbirleri almak suretiyle işlemekte ve elektronik iletilerin içeriğinin ve diğer kayıtların ilgili mevzuat çerçevesinde ilgili kamu kurum kuruluşlarına  sunulmak üzere kayıt altına alınarak saklanmaktadır.

Web sitemize yaptığınız ziyaretleriniz çerçevesinde 5651 sayılı kanundan kaynaklanan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla tutulması zorunlu olan log kayıtlarınız ilgili mevzuat uyarınca tutulmakta ve 5651 sayılı kanun tarafından belirtilen sürelerce muhafaza edilmektedir.

 1. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi Ve Hukuki Sebebi

Kimliğinizi belirli ya da belirlenebilir kılan her türlü bilgi “kişisel veri”dir. İnternet sitemizi ziyaretiniz kapsamında kişisel verileriniz Kanun’da yer alan veri işleme şartlarına uygun olarak İnternet Sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla teknik iletişim dosyaları olan çerezler (cookies) vasıtasıyla ve web sitemizde yer alan form alanında yer alan iletişim verilerine ilişkin kısımların tarafınızdan doldurulması suretiyle toplanmaktadır. Çerez politikası detayı için TEKNOPOMP çerez politikasını inceleyebilirsiniz.

 1. Kişisel Verilere ilişkin Tedbirler

Kişisel verileriniz elektronik ve/veya fiziksel ortamlarda saklanacaktır. Şirketimiz tarafından temin edilen ve saklanan kişisel verilerinizin saklandıkları ortamlarda yetkisiz kişilerin erişimine maruz kalmamaları, üçüncü kişilerle paylaşılmamaları, kaybolmamaları, gerçeğe uygun ve güncel şekilde muhafaza edilmesi ve zarar görmemeleri amacıyla gereken iş süreçlerini içeren idari tedbirler ile teknik anlamda güvenlik altyapı geliştirmelerini içeren teknik tedbirler uygulanmak suretiyle,  yasal saklama süresince veya böyle bir süre öngörülmemişse işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca ve sizlerin talebiniz süresince saklanacak ve işlenecektir. Bu süre sona erdiğinde veya sizin talebiniz ile kişisel verileriniz silinme, yok edilme ya da anonimleştirme yöntemleri ile Şirketimizin veri havuzundan TEKNOPOMP veri imha politikasına uygun şekilde çıkarılacaktır.

 1. Veri Paylaşımı

TEKNOPOMP, paylaşmış olduğunuz verilerinizi iletişim, haberleşme ve  MAS DAF tarafından çıkarılan yeni ürünlerin pazarlanması amaçları dışında herhangi bir şekilde Kanunen mecbur olduğu haller saklı kalmak kaydıyla üçüncü kişilerle paylaşmamaktadır. 

 1. Veri Sorumlusu ve Temsilci 

Kanun uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak TEKNOPOMP tarafından işbu metinde açıklanan kapsamda işlenebilecektir. TEKNOPOMP, veri tabanında kayıtlı olan kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyerek, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumludur.  

 1. Kanun Kapsamındaki Haklarınız

Kişisel veri sahipleri olarak, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesi kapsamında aşağıda belirtilen haklara sahip bulunmaktasınız. 

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

ilgili mevzuat kapsamındaki bu taleplerinizi www.teknopomp.com  adlı internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Veri Sahibi Başvuru Prosedürü’nde düzenlenen yöntemlere  ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen yöntemlere uygun olarak yapabilirsiniz.

Başvurunuzu www.teknopomp.com web adresinde yayınlanan kişisel veri başvuru formunu doldurmak, veya başvuru formunda yazılı zorunlu bilgilerinizi içerir ıslak imzanıza havi başka bir belge ile yazılı olarak şahsen başvuru ile veya noter aracılığıyla veyahut kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından TEKNOPOMP’a daha önce bildirilen ve TEKNOPOMPun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla kimliğiniz teyit edilebilir bir biçimde TEKNOPOMPa iletmeniz durumunda TEKNOPOMP, talebin niteliğine göre talebinizi en kısa sürede her halukarda  en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. 

ELEKTRONİK TİCARİ İLETİLERE İLİŞKİN NOT: Tarafınıza TEKNOPOMP tarafından gönderilen doğrudan pazarlama iletilerini almak istemiyorsanız, bu talebinizi, size gönderilen her bir iletinin altında yer alan “listeden ayrılma” uzantısı üzerinden tarafımıza gönderebilir ya da iletişim bilgilerimizden bize ulaşarak talepte bulunabilirsiniz.

TEKNOLOJİK POMPA ve HİDROFOR SİSTEMLERİ TİCARET ve SANAYİ LTD. ŞTİ.

Ramazanoğlu Mah. Öğrenci Sk. No: 30 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL   

Tel:+90 216 378 35 55 (Pbx)   Faks: +90 216 378 85 77

Tic. Sic: 558464/506046